SlowMist: WinRAR có lỗ hổng bảo mật và “công cụ phát hiện lỗ hổng WinRAR” cũng là một chương trình lừa đảo độc hại

Theo một tweet của Giám đốc an ninh thông tin SlowMist 23pds, WinRAR có lỗ hổng thực thi mã từ xa (CVE-2023-40477). Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng này để thực thi mã bằng cách dụ mục tiêu truy cập một trang độc hại hoặc chỉ cần mở một tệp độc hại. Sau khi người dùng thực thi tệp đó, tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát máy tính của bạn. Người dùng tiền điện tử chú ý đến việc nâng cấp, đồng thời chú ý đến cái gọi là ‘công cụ phát hiện lỗ hổng WinRAR’ cũng là một chương trình lừa đảo độc hại và chú ý đến rủi ro tài chính.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights