1h Bitcoin Elliott chart update 31/05/2023

Bitcoin biểu đồ 1h ở xu hướng điều chỉnh giảm hướng về vùng dưới 26k.