Arkham Intelligence: Nền tảng có thể theo dõi và giám sát ví tiền mã hóa của Trump

Arkham Intelligence đã tuyên bố trong tweet của mình rằng nền tảng này có thể theo dõi và giám sát ví tiền mã hóa của Trump. Người ta tin rằng ví 0x94845333028B1204Fbe14E1278Fd4Adde46B22ce thuộc sở hữu của Trump. Thông tin trong báo cáo tài chính được gửi vào ngày 14 tháng 8 đã xác nhận điều này.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights