X được phép thêm thanh toán bằng tiền điện tử

Vào ngày 29 tháng 8, theo truyền thông cryptotimes, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã nhận được giấy phép cần thiết để thanh toán và giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Giấy phép chuyển tiền của Rhode Island đã được phê duyệt vào ngày 28 tháng 8, theo dữ liệu do NMLS hiển thị. Giấy phép được yêu cầu để cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo thay mặt cho người dùng và giấy phép của Rhode Island cấp quyền để duy trì quyền kiểm soát tiền ảo và các giao dịch của nó thay mặt cho người khác. Người được cấp phép này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử khác nhau như sàn giao dịch tiền điện tử, ví và bộ xử lý thanh toán.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights