Doanh thu trong quý 2 của StepN lên đến 122 triệu USD

Báo cáo mới nhất của StepN trong quý 2 dự án thu về 122 triệu USD từ việc thu phí hoạt động trên ứng dụng. Con số này chưa bao gồm nhiều khoản bên ngoài.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr