SEC đã trì hoãn 7 hồ sơ ETF Bitcoin giao ngay

SEC đã trì hoãn việc đưa ra quyết định về Bitcoin ETF giao ngay của Fidelity (WiseOriginBitcoinTrust). SEC tuyên bố rằng Ủy ban tin rằng việc chỉ định một khoảng thời gian dài hơn để thực hiện hành động đối với những thay đổi quy tắc được đề xuất là phù hợp để Ủy ban có đủ thời gian xem xét những thay đổi quy tắc được đề xuất và các vấn đề nêu ra trong đó. Theo Mục 19(b)(2) của Đạo luật 5, ngày 17 tháng 10 năm 2023 được chỉ định là ngày mà Ủy ban phê duyệt hoặc bác bỏ đề xuất hoặc bắt đầu các thủ tục tố tụng để xác định xem có nên từ chối đề xuất hay không.

Cũng cùng lý do đó, thời gian phê duyệt ETF bitcoin giao ngay của WisdomTree, Invesco, Valkyrie, Bitwise, VanEck và BlackRock cũng bị trì hoãn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights