Tổng cộng có 1 tỷ NFT đã được phát hành trên các mạng chuỗi khối chính thống

Dữ liệu NFTScan cho thấy Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Arbitrum, Optimism và các mạng blockchain chính thống khác đã phát hành tổng cộng 1 tỷ NFT và triển khai hơn 2,65 triệu hợp đồng tài sản NFT.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights