SlowMist: Tìm thấy địa chỉ hợp đồng độc hại trên BNB Chain

Vào ngày 20 tháng 8, SlowMist đã tweet một lời nhắc: Vui lòng kiểm tra xem bạn đã ủy quyền tài sản cho địa chỉ hợp đồng độc hại trên BNBChain chưa: 0x75117c9158f53998ce8689B64509EFf4FA10AD80. Hợp đồng độc hại chưa được xác minh thông qua nguồn mở, nhưng quá trình biên dịch ngược cho thấy có một cửa hậu chuyển nhượng tùy ý cho các tài sản được ủy quyền. Loại cửa hậu này cho phép ví người dùng được sử dụng bình thường trong một thời gian dài, nhưng khi một lượng tài sản lớn hơn một chút được chuyển vào một ngày nào đó, nó sẽ đột ngột bị đánh cắp mà không hiển thị bất kỳ ủy quyền bất thường nào gần đây trên chuỗi. Người dùng có thể sử dụng Revoke.cash và RabbyWallet để nhanh chóng xác minh và thu hồi ủy quyền bất thường. Sau đây là các địa chỉ độc hại liên quan đến các hợp đồng trên: 0xE2A178C2C5C4920C1b2B947A35edDb4f8EcBb7dD, 0xB88457b62491CBcEc42203672cFcb4269d64c7e. Người dùng được yêu cầu cảnh giác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights