Tính năng Facebook NFT đã hoạt động

Ngày 2/11, người dùng Việt Nam có thể tích hợp NFT trên Facebook, thông qua tính năng “Vật phẩm kỹ thuật số”. Thecoindesk sẽ hướng dẫn nhanh cho mọi người thông qua video sau đây:

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights