Dự thảo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng của CFTC cho Hàng hóa Kỹ thuật số sẽ không coi Nhà phát triển phần mềm là Người môi giới

Giám đốc pháp lý của DelphiLabs @lex_node đã tweet rằng ông đã nhận được bản sao của dự thảo mới của Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng hàng hóa kỹ thuật số (DCCPA) được sử dụng bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để điều chỉnh ngành và tải nó lên Github , những bổ sung mới cho dự luật sẽ loại trừ rõ ràng các nhà phát triển phần mềm không được tính là nhà môi giới hàng hóa kỹ thuật số (được phân loại là nhà môi giới sẽ yêu cầu báo cáo thuế cụ thể). Dự thảo cũng sẽ yêu cầu CFTC cung cấp báo cáo về quy mô và thỏa thuận của thị trường DeFi trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành dự luật và yêu cầu CFTC liên lạc với các cơ quan quản lý nước ngoài để đảm bảo rằng các quy tắc quản lý của Hoa Kỳ phù hợp với các quy định quốc tế.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr