Node

Nói một cách đơn giản, nút (node) là bất kỳ thiết bị nào tham gia vào mạng chuỗi khối.

Thông thường, các nút là máy tính hoặc máy chủ cung cấp một số chức năng cho mạng mà chúng được kết nối.

Vai trò của nút được quyết định bởi giao thức của mạng.

Các nút có thể có các nhiệm vụ khác nhau trong mạng, nhưng hầu hết các nút được giao nhiệm vụ theo dõi và xác minh các giao dịch mạng.

Một số nút cũng đóng vai trò là trung tâm liên lạc trên mạng, chuyển tiếp và định tuyến các yêu cầu mạng và dữ liệu đến các nút, công cụ khai thác và trình xác thực khác.

Các nút và công cụ khai thác tạo thành xương sống của mạng Bitcoin và các mạng chuỗi khối khác.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người điều hành nút hoặc người khai thác mà không cần sự cho phép của một số cơ quan trung ương.

Miễn là bạn có thể kết nối với Internet, bạn có thể chạy một nút hoặc công cụ khai thác từ mọi nơi trên thế giới.

Đây là những gì làm cho một mạng blockchain, giống như mạng Bitcoin, phi tập trung và gần như không thể tắt.