Coinbase được phê duyệt để cung cấp giao dịch tương lai tiền điện tử cho các khách hàng đủ điều kiện ở Hoa Kỳ

Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Hoa Kỳ (SRO do CFTC chỉ định) đã phê duyệt Coinbase Financial Markets với tư cách là nhà môi giới hợp đồng tương lai đã đăng ký. Coinbase hiện có thể cung cấp các hợp đồng tương lai BTC và ETH cho các khách hàng đủ điều kiện ở Hoa Kỳ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights