Connext: 41% ví đủ điều kiện yêu cầu đã nhận NEXT

Connext tuyên bố rằng 41% ví đủ điều kiện đã nhận được NEXT. Cho đến nay, có 57.801 địa chỉ đủ điều kiện và 23.714 địa chỉ đã được xác nhận. Hầu hết NEXT được yêu cầu trực tiếp trên Arbitrum, với Polygon và Optimism xếp thứ hai và thứ ba, và đại biểu số một cho đến nay là L2BEAT.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights