Tỷ lệ phí bảo hiểm âm của Grayscale Bitcoin Trust đạt 47,49%

Dữ liệu on-chain cho thấy tổng số nắm giữ hiện tại của Grayscale đã đạt 14,64 tỷ đô la Mỹ và tỷ lệ phí bảo hiểm ủy thác của các loại tiền tệ chính như sau: BTC, -47,49%; ETH, -56,03%; ETC , -71,07%; LTC, -59,72%; BCH, -52,81%.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr