Số lượng smart contracts triển khai trên Cardano đạt mốc 3.000

Cột mốc mới cho blockchain Cardano khi số lượng smart contracts hoạt động trên đây vượt mốc 3.000.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights