Số lượng địa chỉ stake token W đã vượt quá 70.000 và khoảng 80,45 triệu token đã được chỉ định làm đại lý bỏ phiếu.

Theo dữ liệu của Dune, số lượng địa chỉ stake token thông báo W hiện tại đã vượt quá 70.000, đạt 71.781, trong đó ngưỡng số lượng token cho 1.000 người stake hàng đầu là 10.599 và số lượng token ngưỡng cho 5.000 người stake hàng đầu là 4.329. Theo thông tin trên trang Tally, hiện có khoảng 80,45 triệu token W đã được chỉ định làm đại lý bỏ phiếu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr