Một địa chỉ có tỷ lệ thắng 100% đã bán toàn bộ số tiền nắm giữ WIF trị giá khoảng 1,47 triệu đô la của mình

Một địa chỉ có tỷ lệ thắng 100% đã đổi toàn bộ 500.774 WIF mà nó nắm giữ thành 1,47 triệu USDC. Địa chỉ này đã giao dịch WIF tổng cộng 4 lần, tất cả đều có lãi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr