LayerZero đã mở rộng sang Solana

LayerZero Labs tweet nó đã mở rộng sang Solana. Điểm cuối LayerZero trên Solana đã được phát hành trong “Mainnet Beta” và hỗ trợ truyền thông điệp toàn Chuỗi , bao gồm: Solana, Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, BNB Chain, Avalanche và Polygon. Ngoài ra, sau khi vòng xem xét thứ tư hoàn tất, logo “Mainnet Beta” trong tài liệu LayerZero sẽ bị xóa và tất cả 70 Chuỗi sẽ được kết nối với Solana. Foresight News trước đây đã báo cáo rằng LayerZero sẽ mở rộng sang Solana và người nắm giữ crypto trên Solana sẽ có thể chuyển tài sản sang Arbitrum, Ethereum, Polygon và 70 Chuỗi khác mà nó được liên kết và ngược lại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr