Hơn 5000 ví Solana Phantom bị hack chỉ trong vài giờ

Chưa biết được nguyên nhân của hơn 5000 ví Solana Phantom bị hack. Mọi người nên cẩn thận, có thể rút tiền lên Binance cho chắc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr