NEAR Foundation ra mắt NEAR Horizon, một công cụ tăng tốc Web3

NEAR Foundation đã ra mắt máy gia tốc Web3 NEARHorizon, thông qua hợp tác với Dragonfly, Pantera, FabricVoji, Hashed và các công ty khác, NEARHorizon sẽ giúp nhóm sáng lập mở rộng dự án với sự hỗ trợ rộng rãi, NEAR Foundation cho biết trong vài tháng tới Dự án và tuyển dụng người sáng lập sẽ được bắt đầu.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr