Diễn đàn Blockchain Ấn Độ thành lập nhóm quản lý đặc biệt về Metaverse và Web3

Diễn đàn Blockchain Ấn Độ đang thiết lập các Nhóm lợi ích đặc biệt (SIG) trong các lĩnh vực như tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), Metaverse, NFT, Web3 và các lĩnh vực khác. 

Dự tính bao gồm hơn 40 thành viên có ảnh hưởng để dễ liên lạc với các cơ quan Chính phủ trong việc quản lý áp dụng blockchain, Metaverse và Web3 ở quốc gia này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr