Tổng số lượng ví chứa Bitcoin vượt mốc 1 tỷ ví

Theo dữ liệu của Glassnode, tổng số ví đã và đang nắm giữ BTC vượt mốc 1 tỷ ví.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr