Celsius buộc tội Prime Trust không chuyển hơn 17 triệu đô la tiền điện tử

Đại diện Celsius cho rằng theo Bộ luật Phá sản, Prime Trust có nghĩa vụ phải cung cấp tất cả tài sản thuộc về Celsius bao gồm cả tài sản tiền điện tử còn lại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr