Arbitrum ra mắt Arbitrum Nova layer-2 phục vụ dApp xã hội và trò chơi

Arbitrum Nova sẽ tập trung hỗ trợ các ứng dụng xã hội và blockchain games với chi phí thấp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr