zkSync: tối ưu hóa mạng zk SyncEra có thể gây ra thời gian ngừng hoạt động ngắn ngày hôm nay

Vào ngày 1 tháng 6, zkSync đã tweet rằng việc tối ưu hóa mạng zkSyncEra có thể gây ra thời gian ngừng hoạt động ngắn ngày hôm nay và các giao dịch vẫn có thể được gửi, nhưng có thể có một chút chậm trễ trong quá trình tạo khối và dự kiến ​​sẽ không có tác động nào khác. zkSync sẽ chia sẻ các bản cập nhật sau khi quá trình tối ưu hóa mạng hoàn tất.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights