Thử thách bắc cầu STIP của KyberSwap khuyến khích các đơn đăng ký cho 450.000 quỹ ARB và các đề xuất liên quan đang được bỏ phiếu

Snapshot cho thấy Arbitrum DAO đang bỏ phiếu cho đề xuất “Thử thách cầu nối KyberSwap STIP Bridge” và cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 5. Theo đề xuất, KyberSwap đã yêu cầu 450.000 ARB như một phần của Phụ lục Cầu Arbitrum STIP.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr