Testnet Goerli của Ethereum diễn ra thành công

Quá trình thử nghiệm cuối cùng của Ethereum trước khi hợp nhất đã diễn ra thành công. Goerli đã khớp được với Prater trước đó với hashrate là 10.790.000.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr