Testnet cuối cùng của Ethereum diễn ra vào đầu tháng 8

Testnet Goerli sẽ là testnet thứ ba và cuối cùng trước khi Ethereum chuyển đổi sang PoS dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 9.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr