Slope Wallet sẽ thưởng 10% số tiền nếu hacker trả lại tiền đánh cắp

Phần thưởng sẽ là 10% nếu hacker gửi lại số tiền đã đánh cắp vào ví sau đây:

DyQ96GwjkHkGSzYEB4NaPk2NxsXyRTMNHKJQd3fziABf

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr