PEW tăng nhanh chóng vượt quá 0,00002 USD, với mức tăng lớn nhất đạt 83% trong 24 giờ

PEW tăng nhanh chóng, đạt tối đa 0,000022 USD và hiện giao dịch ở mức 0,0000197 USD, với mức tăng tối đa 83% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr