OKX: Hiện tại, sự cố hủy SUI đã được khắc phục hoàn toàn và việc rút tiền đã được mở

Vào ngày 4 tháng 5, Ouyi OKX đã tweet rằng sự cố hủy SUI hiện tại đã được khắc phục hoàn toàn và việc rút tiền đã được mở. Tất cả người dùng bị ảnh hưởng có thể hoạt động bình thường và việc xác minh dữ liệu của người dùng bị thiệt hại về cơ bản đã hoàn tất và kế hoạch bồi thường chi tiết sẽ được công bố sau.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr