Người dùng hiện có thể giao dịch MBA trên BounceBit thông qua ứng dụng Bitswap trong BounceClub

Bounce Brand đã đăng trên nền tảng X rằng người dùng hiện có thể giao dịch MBA trên mạng BounceBit thông qua ứng dụng Bitswap trong BounceClub.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr