Thu nhập giao thức Farcaster vượt 1,7 triệu USD, với tổng số người dùng vượt 480.000

Dữ liệu Dune cho thấy tổng thu nhập phi tập trung Farcaster đã vượt quá 1,7 triệu USD và hiện là 1.714.414 USD, với tổng số người dùng là 480.814.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr