Lượng cung ứng PYUSD vượt quá 400 triệu và số giao dịch trên Chuỗi vượt quá 120.000

Lượng cung ứng PYUSD đã tăng lên 413.771.195,95 đơn vị. Số lượng người nắm giữ hiện tại là khoảng 9.121 và số lượng số giao dịch trên Chuỗi đã lên tới 120.481.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr