NFT market Blur đã cập nhật số lượng phần thưởng cho đợt airdrop thứ hai và thời gian yêu cầu đã được kéo dài đến ngày 3 tháng 1

Theo tin tức chính thức, NFT market Blur đã cập nhật số lượng phần thưởng cho đợt airdrop thứ hai và kéo dài thời gian yêu cầu đến ngày 3 tháng 1. Bản cập nhật bao gồm các bản sửa lỗi cho các nhà giao dịch hợp pháp bị bộ lọc wash trading bắt gặp và các quy tắc đếm cho Gói chăm sóc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr