MetaMask Swaps hiện đang hỗ trợ các mạng Arbitrum và Optimism

Theo thông báo chính thức, chức năng MetaMask Swaps đã được tích hợp vào trang dApp Danh mục đầu tư và hỗ trợ cho các mạng Arbitrum và Optimism đã được thêm vào.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr