Grayscale nộp bản sửa đổi tuyên bố đăng ký S-3 cho quỹ ETF spot Ethereum của mình

Grayscale đã gửi tuyên bố đăng ký S-3 sửa đổi cho quỹ ETF spot Ethereum của mình. Theo tài liệu, “ Tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2024, số lượng Ethereum cần thiết để tạo giỏ 100 cổ phiếu là khoảng 0,94552590 ETH và sau khi “Thỏa thuận ủy thác tín nhiệm sửa đổi” có hiệu lực, số lượng cần thiết để tạo giỏ 10.000 cổ phiếu là 94,552590 ETH.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr