Cơ quan đăng ký đất đai Colombia chính thức sử dụng Ripple

Phiên bản đầu tiên của Cơ quan đăng ký đất đai quốc gia Colombia đã sử dụng Ripple cho các nghị quyết xét xử đầu tiên của mình.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr