Giao thức phái sinh sinh thái Starknet ZKX thông báo ra mắt token quản trị ZKX

Theo tin tức ngày 13 tháng 9, giao thức phái sinh sinh thái Starknet ZKX đã công bố ra mắt token quản trị ZKX. Bằng cách đặt cược ZKX, người dùng có thể có được quyền quản trị, thu nhập giao thức bằng USDC và các lợi ích cộng đồng khác. Được biết, tổng mức sử dụng ZKX là cố định 100 triệu. Theo mô hình kinh tế token của nó, 18% được sử dụng làm phần thưởng giao dịch, 17% được phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi, 1% được phân bổ cho cố vấn giao thức, 20% được phân bổ cho các nhà đầu tư sớm và 20% được phân bổ cho các nhà đầu tư sớm. % được phân bổ cho kho bạc DAO, 15% được phân bổ cho cộng đồng và 9% được phân bổ cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights