Dữ liệu : Tổng khối lượng giao dịch DEX trên Chuỗi Solana trong tháng qua vượt xa so với blockchain khác

Theo dữ liệu Coin98 Analytics, tổng khối lượng giao dịch DEX và số lượng nhà giao dịch độc lập trên Chuỗi Solana vượt quá blockchain khác. Tổng khối lượng giao dịch DEX của nó là 47,75 tỷ USD và số lượng nhà giao dịch độc lập là 11 triệu. Xếp thứ hai là BNB Chain, với tổng khối lượng giao dịch DEX là 20,5 tỷ USD và 4,64 triệu nhà giao dịch độc lập.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr