Dòng tiền ròng ETF Bitcoin Spot trong ngày 31 tháng 5 năm 2024

Theo dữ liệu từ SoSoValue, tổng dòng tiền ròng của các quỹ ETF Bitcoin Spot đạt 48,738 triệu USD vào ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Chi tiết theo từng quỹ:

 • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC):
  • Dòng tiền ròng trong ngày: -124 triệu USD
  • Dòng tiền ròng lịch sử tích lũy: -17,902 tỷ USD
 • BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT):
  • Dòng tiền ròng trong ngày: 169 triệu USD
  • Dòng tiền ròng lịch sử tích lũy: 16,651 tỷ USD
 • Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC):
  • Dòng tiền ròng trong ngày: 5,9047 triệu USD
  • Dòng tiền ròng lịch sử tích lũy: 8,890 tỷ USD

Thông tin bổ sung:

 • Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF Bitcoin Spot: 57,940 tỷ USD
 • Tỷ lệ tài sản ròng của ETF: 4,34%
 • Dòng tiền ròng tích lũy lịch sử: 13,858 tỷ USD

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr