Cộng đồng Songbird Mạng Canary Của Flare Đề Xuất Thêm Nguồn Dữ Liệu Mới Cho FTSO

Cộng đồng Songbird, mạng canary của Flare, đã đề xuất Đề án STP.08 nhằm bổ sung thêm nguồn dữ liệu mới vào Flare Time Series Oracle (FTSO).

Đề án bao gồm hai phần:

  1. Thêm 19 tài sản tiền điện tử mới: TRX, LINK, ATOM, DOT, TON, ICP, SHIB, Dai, BCH, NEAR, LEO, UNI, ETC, WIF, BONK, JUP, ETHFI, ENA và PYTH sẽ được thêm vào danh sách các nguồn dữ liệu hiện có của FTSO.
  2. Xác định quy trình cho việc bổ sung nguồn dữ liệu trong tương lai: Quy trình này bao gồm giám sát tự động và yêu cầu của cộng đồng.

Cuộc bỏ phiếu về Đề án STP.08 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Nếu đề án được cộng đồng Songbird chấp thuận, một đề án tương tự nhằm cải thiện Flare cũng sẽ được đưa ra để cộng đồng Flare bỏ phiếu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr