CFTC xem xét thị trường dự đoán Hợp đồng của Kalshi đặt cược vào quyền kiểm soát của Quốc hội

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ sẽ quyết định vào ngày 26 tháng 6 có bắt đầu đánh giá chính thức 90 ngày đối với hợp đồng của nhà cung cấp thị trường dự đoán KalshiEX hay không, cho phép người dùng đặt cược vào bên nào kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ. CFTC quy định công ty là một thị trường hợp đồng được chỉ định và việc xem xét 90 ngày là quy trình pháp lý mà cơ quan phê duyệt hoặc từ chối hợp đồng. Kalshi đã đệ trình hợp đồng để CFTC xem xét vào năm ngoái, nhưng gần đây đã rút lại yêu cầu ban đầu và sàn giao dịch hiện đang đệ trình một bản đệ trình mới lên cơ quan này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr