zkSync: Việc phát hành LIBERTAS OMNIBUS NFT sẽ được bắt đầu lại trong những ngày và tuần tới

zkSync đã tweet rằng “tiêu chí đủ điều kiện cho các đối tượng airdrop LIBERTASOMNIBUSNFT là địa chỉ tương tác với ít nhất một trong 100 bộ sưu tập zkSyncNFT hàng đầu. Tất cả 179.365 địa chỉ được tạo theo chương trình tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí đủ điều kiện ở trên. Sau đó, theo thứ tự bảng chữ cái thứ tự Sắp xếp danh sách để chuẩn bị phân phối hàng loạt. Do sắp xếp, lô đầu tiên của điểm địa chỉ bắt đầu bằng 0x0. Do lựa chọn tự động, 179.365 danh sách là ngẫu nhiên đối với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng việc sử dụng thuật ngữ “ngẫu nhiên” là không chính xác để mô tả lô phân phối ban đầu. Chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn và cảm ơn các thành viên cộng đồng đã chỉ ra điều này. Chúng tôi sẽ khởi động lại việc phân phối LIBERTASOMNIBUSNFT trong những ngày và tuần tới, đồng thời thử nghiệm đúc IRL tại EthCC Paris”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr