zkLink Nova TVL đã vượt mốc 1 tỷ USD

Mạng zkEVM zkLink Nova TVL tổng hợp Layer3 Rollup đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr