ZK Nation thay đổi cách diễn đạt ngày phát hành chi tiết phân phối token ZK, thay đổi “tuần tới” thành “tuần này”

ZK Nation đã thay đổi cách diễn đạt thời gian phát hành chi tiết phân phối token ZK. Bài báo đã thay đổi thời gian chi tiết phân phối token giao thức từ “tuần tới” thành “tuần này”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr