Ví Backpack hiện hỗ trợ sửa đổi độ trượt giao dịch

Ví Backpack đã bổ sung hỗ trợ sửa đổi độ trượt giao dịch trong một giao dịch.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr