Top 10 GameFi mới có lượng users cao nhất trong 24H (12/8)

Top 10 GameFi mới có lượng users cao nhất trong 24H theo dữ liệu của DappRadar:

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights