Doanh thu của CoinShares là 9,4 triệu bảng Anh trong Q1

Vào ngày 16 tháng 5, CoinShares, một công ty quản lý tài sản mã hóa, đã thông báo rằng doanh thu của họ trong quý đầu tiên là 9,4 triệu bảng (khoảng 11,78 triệu đô la Mỹ) và là 18 triệu bảng trong quý đầu tiên của năm 2022; 11,2 triệu bảng trong quý đầu tiên của năm 2022. quý đầu tiên. EBITDA đã điều chỉnh (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) là 8,5 triệu bảng trong quý đầu tiên và 19,4 triệu bảng trong quý đầu tiên của năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất sẽ là 2,9 triệu bảng trong quý đầu tiên của năm 2023 và 20,7 triệu bảng trong quý đầu tiên của năm 2022.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr