Tổng số khoản vay trên nền tảng lending NFT Blend đã vượt quá 700.000 và tổng khối lượng giao dịch vượt quá 6,45 tỷ USD.

Dữ liệu của Dune cho thấy tổng khối lượng giao dịch của nền tảng lending NFT Blend của Blur đã vượt quá 6,45 tỷ USD, hiện đạt 6.451.097.891 USD và tổng số khoản vay đã vượt quá 700.000, hiện chạm mốc 701.742.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr